dijous, 13 d’octubre de 2011

ACTA 09/10/11

ACTA DEL 09/10/11
ORDRE DEL DIA
  1. LECTURA I MILLORA DE L’ESBORRANY PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ONTINYENT.
Es presenta a l’assemblea el document que s’ha treballat. Un recull d’aportacions de membres i de darreres assemblees,  no està encara acabat per això no te una redacció continua. El que està entre parèntesi son les aportacions de l’assemblea de hui.
EXPOSA
El 15m Ontinyent vol traspassar a l’ajuntament d’Ontinyent i a la ciutadania en general la seua opinió e intenció del que vol en matèria de participació ciutadana.
Havent parlat el tema en diverses assemblees locals i demanant assessorament legal redactem a continuació un esborrany del que creem seria una democràcia participativa a nivell local.
Primer devem d’explicar que en assemblea ciutadana del dia            vam acordar amb l’ajuntament d’Ontinyent una assemblea ciutadana mensual, pressupostos participatius, reforma dels consells municipals.
Creem la participació ciutadana deu de ser una coordinació ciutadana, institucional i administrativa, per aconseguir portar tots els temes municipals de forma conjunta per així aconseguir una visió global i participativa.
Aquest esborrany, que continuarem treballant, serà presentant al govern municipal, a entitats locals i persones individuals. El tema de la participació ciutadana hi ha que treballar-ho i aprovar-ho entre el conjunt d’ontinyentins.
Basant-se a l’article:
Artículo 23.1 de la Constitución.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Per això la nostra decisió és la de crear assemblees ciutadanes obertes a les quals podran assistir persones a nivell individual,  entitats o col·lectius ciutadans i l’administració.
Creem que aquest és el punt més important doncs permet la formació democràtica a la ciutadania i la coordinació de la gestió de tots el temes municipals garantint la transparència i la qualitat de la democràcia local.

Aquestes assemblees deuran de regular-se.
Les assemblees seran mensual (com ja està aprovat).

Des de les 12 h de la nit del dia 1 fins les 12 de la nit del dia 7 de cada mes deuran presentar-se propostes per al ordre del dia de l’assemblea, tant per internet com físicament a les entitats veïnals, socials, etc  (vegem prou complicat aquesta forma per això és proposa que siga al registre d’entrada de l’ajuntament d’Ontinyent o al prop, per ser més senzill la recopilació i que done temps a recopilar-les).

(Afegim : Totes les propostes arreplegades tindran que recopilar-se i estar totes present a internet i físicament al panell de l’ajuntament i del prop a l’abast de qualsevol ciutadà.
El ciutadà podrà demanar copia que deurà ser proporcionada per l’administració gratuïtament.)

Aquestes propostes és podran votar des de les 12 h de la nit del dia 10 de cada més fins les 12 h de la nit del dia 15.
La forma de votació podrà ser amb DNI electrònic, certificat digital o físicament amb DNI.
(comentem de mirar com deuria ser informàticament aquestes votacions i buscar la forma de que tu entres o  el registres amb el DNI electrònic o certificat digital però que el teu vot siga secret). (la forma de votació física debatem que seria millor a les pròpies assemblees doncs seria més senzill i crearia la vinculació d’anar a l’assemblea. Clar que d’aquesta forma és votarien les propostes per a l’ordre del dia del més següent). (També crea la dificultat de que necessitaríem més d’un més per agarrar el fil ).

Posant que tinguen que arribar una majoria de més del 80% per a que  siguen admeses al ordre del dia. Les que no obtinguen aquesta votació no seran eliminades continuaran vigent per a que les persones continuen votant. (aquest punt sorgís el debat de si hi ha propostes que afecten a grups més minoritaris si aplegarien a eixa majoria de votacions. També deuríem de parlar que passa amb les propostes per a determinades situacions amb data concreta, és dir que caduquen)

La tercera setmana del més tindrà lloc l’assemblea ciutadana oberta d’Ontinyent.
A aquesta assemblea estaran a l’ordre del dia la gestió municipal, i els temes que estiguin tractant els consells sectorials. (i l’ordre del dia de les propostes més votades o la forma que finalment li donem).

Les propostes aprovades per consens de mínims, seran portades al ple municipal per ser ratificades, ja que la llei no permet encara que siga vinculant la veu del poble.

*A partir d’ací hi ha un retalla pega de diferents aportacions de persones i del que es va tractar a les assemblees però sense una redacció clara.

Entenem que els drets de:
Derecho a la información
Derecho de acceso a archivos y registros.
Derecho de información acerca de los procedimientos en curso.

Estan ja recollits a la llei de bases de regim local.

El Servicio de Atención Ciudada na i ventanilla información.
A la nova regulació d’Ontinyent deurà especificar  com se gestiona, de qui depend y que información está preparada para dar.
Uso de las nuevas tecnologías al servicio de la información.
Actualmente la web de Ontinyent no está nada actualizada, deberían constar las actas de los plenos (y toda aquellas de consells, comisiones informativas, etc q marque la ley sean publicas) en una semana (por lo menos el borrador ya que no se ratifica hasta elpleno siguiente).
También deberà contener los directorios de asociaciones y demàs actualizados.
El pleno debería poderse seguir por internet, tenemos entendido que el material videografico que tenían de tvo era del ayuntamiento aunque pagar su emisión sea muy costoso si se debería colgar en internet. Esto se puede realizar con personas voluntarias aficionadas a la grabación.
Se facilitará y potenciará la transmisión en directo de las sesiones del Pleno a
través de Internet y otros medios de comunicación, garantizando la accesibilidad a
las personas con discapacidad sensorial. 
De los derechos de participación ciudadana
LA ESTRUCTURA MUNICIPAL
Tiene que estar bien definida, con sus gestores, programación, funciones y responsabilidades de cada una de ellas y sus departamentos o subáreas, con una localización y contacto real con el ciudadano.
EN la web o posibles boletines del ayuntamiento espacio para colectivos, entidades…
Guia de tramites municipales
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, en su artículo 69.1, señala que “las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”.

També en tema información la ciutat d’Ontinyent necessita més cartell d’informació per la gent que no te accés a internet.
aquesta información és podrien seguir els temes municipals i al·legar o demanar paraula argumentada pels següents consells.
-        L’ordre del dia deuríem tindre-ho a l’abast amb més antelació.
-        Als consells deurien tractar-se les matèries a la vegada que l’ajuntament, en coordinació.
-        El tema del tributs si que te que ser un tema que és puga debatre i si legalment no s’admiteixen propostes en aquest àmbit que l’ajuntament d’Ontinyent busque la formula de pactar amb la ciutadania la forma de fer-ho. Podríem dir un compromís moral.
-        A més argumentar sempre i que quedi constància a les actes dels consells i plens municipals de perquè és pren una decició contraria a l’elecció i argumentació dels consells o assemblees populars.

2. CANVI DIA ASSEMBLEES.

És parla que el diumenge està assistint la mateixa gent q assistia divendres per això decidim tornar als divendres doncs hi ha gent que si vindria divendres.
Així que les assemblees generals seran divendres a les 19:30h
Les de treball continuen dimecres.

3. PRECS I PREGUNTES

Rosa traspassa els missatges dels companys de Gandia per crear més unitat a l’hora de treballar. Ens comenten de fer reunió amb ells aquesta setmana. Decidim dir-los si els vindria bé vidre ells aquest divendres  i si no doncs ja quedem altre dia i mirem si venen ells o anem nosaltres.

DIA 15O
Parlem de fer el document per repartir a la gent el dissabte. Quedem per fer-ho dilluns. També farem taller de treball assembleari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada